Polityka prywatności

Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce – Administratora Danych Osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku, jako Administrator danych osobowych uczestników Konkursów i innych wydarzeń, odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

1. Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

Dane osobowe pozyskiwane są w związku z realizowanymi Konkursami i wykorzystywane są w trakcie ich trwania oraz przez czas, w którym przepisy nakazują zachować dane.

2. Przekazywanie danych

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:

 • współpracownikom,
 • świadczącym usługi zarządzania systemem informatycznym,
 • świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe w korespondencji konkursowej.

3. Prawo dostępu do danych

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

 • udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
 • wydania kopii przetwarzanych danych,
 • niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
 • niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych ,
 • przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego
 • Prawo do sprzeciwu

4. Prawo do sprzeciwu

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonywania przez nas zadań statutowych lub realizowanych w interesie publicznym, mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem – przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych i Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:  komitet@komitet-pamieci-pileckiego.com

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając email na adres komitet@komitet-pamieci-pileckiego.com

Załącznik: Zasady ochrony danych osobowych – Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego